Klauzula informacyjna dla Pacjentów i Gości

Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05..2016r.) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Szpital Uzdrowiskowy WILLA Fortuna w Kołobrzegu, adres: 78-100 Kołobrzeg ul. prof. T. Rabińskiego 3.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala jest możliwy poprzez adres e-mailowy: IOD@willafortuna.pl . Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania państwa danych osobowych.

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu jest:

 • lecznictwo uzdrowiskowe (t.j. zorganizowana działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej),
 • świadczenie usług lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zarządzanie udzielaniem usług lecznictwa uzdrowiskowego,
 • rozliczanie wykonanych usług lecznictwa uzdrowiskowego,
 • rozliczanie gości korzystających tylko z usług noclegowych bez usług lecznictwa uzdrowiskowego.

przy zapewnieniu należytego bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym dane te są przetwarzane na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
 • art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawa  z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej – Dz.U.2017.0.660.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione: 

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

 • NFZ
 • podwykonawcom wspierających nas w udzielaniu usług lecznictwa uzdrowiskowego,
 • Organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, np. pacjent ubezpieczony poza EOG.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa na podstawie których dane przetwarzamy, okres przechowywania może wynosić od 5 do 30 lat w oparciu o przepisy prawa. W przypadku dokumentacji medycznej, standardowo dane będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostało Państwu udzielone świadczenie zdrowotne.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług lecznictwa uzdrowiskowego, zameldowania w obiekcie, wynikające z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Państwu świadczenia usług lecznictwa uzdrowiskowego lub innych usług bez lecznictwa uzdrowiskowego.

Mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych,
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

 • Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść wobec przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy  je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek w biurze Szpitala Uzdrowiskowego Willa Fortuna w Kołobrzegu.

Zakres praw, z których mogą państwo skorzystać wynikają z przepisów prawa. W przypadku udzielonej usługi lecznictwa uzdrowiskowego z zastosowaniem przepisów prawa nie mają w pełni zastosowania prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Szpital Uzdrowiskowy Willa Fortuna w Kołobrzegu nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Skip to content